Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PIMP MY HAIR ®

Artikel 1 - Toepassing
1.1. Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, offerte en de daarmee verband houdende handelingen en (verzorgings)adviezen, en producten zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, gesloten tussen Kelly Vandaem, met maatschappelijke zetel te Langestraat 18, 3202 Rillaar, ingeschreven in het KBO onder ondernemingsnummer 0607909589, hierna genoemd Pimp my Hair shop® en de contracterende tegenpartij-consument, hierna genoemd “klant”.
1.2. De klant aanvaardt uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden bij ondertekening van een overeenkomst of offerte, of aankoop van producten uit de webshop.
Artikel 2 - Prijzen
2.1. De prijzen die van toepassing zijn op iedere bestelling, zijn deze van de laatste door Pimp my Hair® meegedeelde prijzen.
2.2. De prijzen voor de gebruikte en/of bestelde producten kunnen op ieder moment verhoogd worden, inclusief het moment na het sluiten van de overeenkomst, ingeval van en in verhouding met (i) een aantoonbare stijging van de prijs van de producten met meer dan 10 (tien) %; (ii) een verhoging van de overheidsheffingen op de bestelde producten, ook al geschiedt dit ingevolge van voorzienbare omstandigheden; (iii) een aantoonbare stijging van de verzorgings- en/of stylingsproducten.
2.3. Alle geafficheerde prijzen blijven van toepassing tussen de periode 01/01 tot en met 31/12, mits uitzondering van bepaling 2.2.
2.4. Alle meegedeelde prijzen en offertes blijven na ondertekening en aankoop maximaal een maand geldig, behoudens indien anders aangegeven en rekening houdende met de bepalingen 2.2 en 2.3.
Artikel 3 - Betalingen
3.1. Behoudens andersluidende bepalingen in enige afzonderlijke overeenkomst of bijzondere voorwaarden, zijn alle prijzen contant of per overschrijving op de handelsrekening betaalbaar en zal deze betaling als volgt geschieden

3.2. Iedere bestelling van wordt pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

3.3. De volledige betaling is een cruciaal element voor het ontvangen van de bestelling. 
3.4. Betalingen die de klant aan Pimp my Hair verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 4: Annulering van een bestelling.
4.1 De klant heeft het recht om de overeenkomst met Pimp my Hair te ontbinden tot veertien (14) dagen na onvangst van de bestelling zonder opgave van reden. mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

 

4.2 Indien de klant zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij pimp my hair daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen de termijn van het heroepingsrecht. 

4.3 De retourkosten zijn altijd ten laste van de klant. 

De kosten van de verzending blijven ten laste van de klant, en worden door pimp my hair niet terugbetaald. de producten dienen opgestuurd te worden naar de hoofdzetel van Pimp my Hair Langestraat 18  3202 Rillaar ( Belgie) 

4.4 De retourzending is op eigen risico van de klant. Indien het pakket tijdens de retourzending verloren of beschadigd geraakt, dan kan Pimp my hair hier niet verantwoordelijk voor gesteld worden.

4.5 De producten moeten ongeopend en volledig zijn. Geopende verpakkingen worden niet aanvaard. Het product moet in de originele verpakking terug gezonden worden.

De producten mogen niet gebruikt of vervuild zijn.

Als de retourzending niet voldoet aan onze voorwaarden dan komen deze niet in aanmerking om een terugbetaling te krijgen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid en exoneratie 
5.1. Behoudens in het geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, is de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Pimp my Hair jegens de klant, te allen tijde beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door Pimp my Hair werd afgesloten, waarvan de dekkingen per schadegeval en de inhoud van de polis op eenvoudige vraag van de klant kunnen verkregen worden.
5.2. De aansprakelijkheid van Pimp my Hair® blijft beperkt tot de levering van de producten en omvat niet: (i) de eigen lichte fout; (ii)  onvoorzienbare schade; (iii) lichamelijke of materiële schade ten gevolge van de (gedeeltelijke) behandeling met de aangeboden producten. 
eventuele operatieve ingrepen of (gedeeltelijk) ten gevolge van de persoonlijke onzorgvuldigheid, nalatigheid of fout,  zoals maar niet-gelimiteerd tot het niet-uitoefenen van het geadviseerde verzorgingsadvies, het kleuren van het haar, het chemisch behandelen van het haar of het niet in acht nemen van de gezondheidswaarschuwing zoals aangegeven in artikel 6; (iv) immateriële, indirecte of gevolgschade; (v) schade door het gebruik van producten van externe leveranciers en producenten, waarbij Pimp my Hair® zijn medewerking zal verlenen om de identiteit en de gegevens van een aansprakelijk gestelde leverancier en/of producent, mee te delen.
5.3.  Pimp my Hair® is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten aangezien wij volledig afhankelijk zijn van onze leveranciers die deze producten aanleveren. 
Artikel 6: Gezondheidswaarschuwingen
6.1. De klant geeft aan voldoende geïnformeerd te zijn over de toepasselijke gezondheidswaarschuwingen en handelt dan ook op eigen risico, een en ander in samenhang gelezen met artikel 5.
Artikel 7: Garantie
7.1. Ieder gebrek aan overeenstemming moet schriftelijk en binnen de kortste termijn gemeld worden aan Pimp my Hair en/of binnen een zo snel mogelijke termijn na ontdekking ervan. Bij gebrek aan een dergelijke mededeling verliest de klant zijn recht om een vordering wegens gebrek aan overeenstemming tegen Pimp my Hair ® in te stellen.
Deze garantie doet geen afbreuk aan het recht van de klant om zich in de andere gevallen te beroepen op de wettelijke garantie zoals bepaald in artikel 1649ter B.W.
Artikel 8: Levering
8.1. De klant is verplicht om de door Pimp my Hair ® geleverde goederen en diensten in ontvangst te nemen op de afgesproken locatie. in dit geval het leveradres die de klant heeft opgegeven bij de bestelling. Bij het ontbreken van een afgesproken locatie wordt dit geacht het salon te zijn van Pimp my Hair met hoofzetel: langestraat 18  3202 Rillaar ( Belgie) 
8.2. Behoudens andersluidend afgesproken, zijn de kosten voor de levering van de producten op een andere locatie dan het salon van Pimp my Hair®, integraal ten laste van de klant. 
8.3. Pimp my Hair ® behoudt zich het recht om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde goederen of diensten rechtvaardigen.
8.4. De leveringstermijn geschiedt zoals afgesproken, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van artikelen 14 en 15.
Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van verkochte goederen zal pas worden overgedragen op de klant na de volledige voldoening door de klant van al hetgeen als tegenprestatie van de door Pimp my Hair® geleverde goederen of diensten aan Pimp my Hair® verschuldigd is, met inbegrip van de betaling van de overeengekomen prijs, kosten, intresten en eventuele schadevergoedingen.
Artikel 10: Kredietwaardigheid, straf- en interestbeding
10.1. Indien er bij Pimp my Hair® op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door, bijvoorbeeld maar niet limitatief, de niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen, behoudt Pimp my Hair® zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen van 100 (honderd)% van de totale som. 
10.2. Pimp my Hair® heeft het recht om, zonder voorafgaande ingebrekestelling, haar verbintenissen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk te schorsen indien de klant zijn verplichtingen ten opzichte van Pimp my Hair Hairextensions®, om welke reden dan ook, niet nakomt. Ook de klant behoudt zijn recht om deze exceptie in te roepen.
10.3. Indien een der partijen een van haar essentiële verbintenissen niet nakomt zoals, maar niet beperkt tot, de tijdige betaling van de factuur of de tijdige levering, gelet op artikel 7, dan heeft de andere partij het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling, te ontbinden. In dat geval is de in gebreke blijvende partij aan de andere partij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 (twaalf)%  van de waarde van de bestelde goederen of diensten, met een minimum van 75 (vijfenzeventig) EUR.
10.4. In het geval van een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd op het onbetaalde factuurbedrag volgens de wettelijke rentevoet vermeerderd met 5 (vijf)%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10 (tien)% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand.
Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1. Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, de gegevens, de muziek, het logo en alle andere onderdelen van de huidige website en documenten zijn en blijven de exclusieve eigendom van Pimp my Hair Hair®, zonder afbreuk te doen aan eventuele auteursrechten, hetgeen de klant erkent en aanvaardt.
11.2. De gehele of de gedeeltelijke reproductie, de verspreiding, de verkoop, de verdeling, de publicatie, de aanpassing en/of het gebruik, onder welke vorm dan ook, op eender welke wijze, van de website en zijn inhoud en de gebruikte documenten of logo’s, is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van de website in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch opslaan van de informatie door de browser of het registreren van gegevens door zoekmachines.
Artikel 12: Gegevens en privacy
12.1. Pimp my Hair® zal in het kader van de contractuele relatie met de klant persoonsgegevens van de klant verzamelen. De persoonsgegevens van de klant die verzameld worden zijn: naam, voornaam, geboortedatum, adres, gsm-nummer en mailgegevens. De klant geeft hierbij zijn ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken voor intern gebruik, overeenkomstig de voorwaarden vermeld in dit artikel. In het geval de klant jonger is dan 16 (zestien) jaar geeft de persoon / geven de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, hiervoor de machtiging tot toestemming.
12.2. De betrokkene kan zijn toestemming ten allen tijde intrekken door een schriftelijke kennisgeving hiervan op het maatschappelijk adres van Pimp my Hair ®De klant heeft het recht om inzage te verkrijgen van zijn persoonsgegevens die verwerkt worden en van de informatie over de verwerkingsdoeleinden. Bovendien heeft de klant recht op rectificatie en het recht om zijn persoonsgegevens te laten verwijderen.
Artikel 13: Ontbinding door pimp my hair 
13.1. Pimp my Hair® heeft het recht om de overeenkomst met de klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i)
 
13.2.bij staking van de betaling door de klant; (iii) indien de klant conform artikel 3 weigert om een voorafgaande betaling te verrichten; of (iv) indien Pimp my Hair® gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de klant zijn verplichtingen jegens Pimp my Hair Hair® wel zal nakomen.  In het geval van ontbinding behoudt Pimp my Hair® zich het recht om een vergoeding te vorderen voor de kosten, rente en schade die Pimp my Hair ® heeft geleden en worden alle vorderingen van Pimp my Hair® op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 14: Classificatie van de overeenkomst
De klant erkent en aanvaardt dat de verbintenissen van Pimp my Hair Hair® vervat in de artikelen 3.3., 4.2., 8.4., van onderhavige algemene voorwaarden, 
Artikel 15: Overmacht
15.1. Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de wederpartij, in het geval van overmacht.
15.2. Onder overmacht wordt verstaan: de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht aanzien: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, het tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, elektrische storingen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden, defect van of aan machines en materiaal of andere al dan niet elektrische of elektronische apparatuur), ziekte en ongeval.
15.3. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt, te bewijzen. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de desbetreffende partij opgeschort. De partijen zullen in dergelijk geval alle redelijke inspanningen verrichten om de gevolgen van de overmachtsituatie te beperken.
15.4. In het geval de overmacht langer dan 2 (twee) maanden zou duren, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, zonder dat de partij (die zich op overmacht beroept) tot betaling van enige vergoeding aan de andere partij kan worden gehouden.
Artikel 16: Splitsbaarheid
16.1. Indien enige bepaling of een deel ervan, zoals een zinsnede of woordkeuze (niet-exhaustief), van deze algemene voorwaarden of van de bijzondere voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid of afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling die niet afdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht of de onderhavige overeenkomst(en) waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
16.2. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Artikel 17: Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. Alleen de passieve consument verliest zijn dwingende rechten niet, die hij zou hebben gehad op grond van het recht dat toepasselijk is indien geen rechtskeuze werd gemaakt, zoals aangegeven in de Rome I-verordening.
Artikel 18: Bevoegde rechtbank
Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven